§ 1 - Navn og hjemsted.
Stk. 1
Foreningens navn er: Privat Børnepasning Fyn.
Forkortet: PBF
Foreningen er en Frivillig Forening CVR: 40079866
Stk. 2
Foreningens hjemsted er på Fyn.
 
§ 2 - Formål.
Stk. 1
Foreningens formål er:
- At opnå et bedre samarbejde med de fynske kommuner.
- At opnå et stærkere sammenhold.
- At opnå rabatter i butikker og på forlystelser.
- At kunne få kursus tilbud.
- Årlige fællesmøder med evt. tema og erfaringsudveksling.
- Samarbejde på tværs af landet med andre foreninger med samme interesser.
 
§ 3 - Medlemskab.
Stk. 1
Som medlemmer optages enhver godkendt privat børnepasser, som har lyst og vilje til at deltage i foreningens formål.
Stk. 2
Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside www.privatbornepasningfyn.dk ved spørgsmål kan henvendelse ske til foreningens bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet og indmeldelsesgebyr er betalt.
Stk. 3
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til info@privatbornepasningfyn.dk med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4
Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår og ved første betaling er der ligeledes et indmeldelsesgebyr.
Betales kontingentet ikke til tiden det efterfølgende år pålægges indmeldelsesgebyret igen.
 
§ 4 - Generalforsamlingen.
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden via mail.
Stk. 3
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest på dagen, har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse (se § 4 stk. 5)
8. Valg af bestyrelses suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
10. Eventuelt
Stk. 5
For at sikre kontinuitet i den daglige ledelse vælges bestyrelsesmedlemmer for 2-årige valgperioder, således at der i lige år er 2 på valg og i ulige år er 3 på valg, det bør tilstræbes at Formand og Kasserer ikke er på valg samtidigt.
Stk. 6
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning udelukkende på de kandidater med lige mange stemmer. Ved forsat stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage noget, hvis der er mindre end 10 fremmødte.
 
§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
§ 6 - Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte under udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5
Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker via mail, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf skal en være formanden eller næstformanden.
Stk. 7
Bestyrelsen har tavshedspligt.
 
§ 7 - Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1
Foreningens regnskabsår følger medlems året fra maj til maj.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
§ 8 - Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningens medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket.
 
§ 9 - Vedtægtsændringer.
Stk. 1
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne fremgår af dagsordenen.
Stk. 2
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.
Stk. 3
Senest 14 dage efter en vedtægtsændring skal de opdaterede vedtægter være på foreningens hjemmeside.
 
§ 10 - Opløsning.
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Hospitals klovnene på OUH efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 
§ 11 - Datering.
Stk. 1
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. maj 2011
Ændret på ekstraordinære generalforsamling den 29. september. 2012
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2019
 

En ekstraordinær generalforsamling har pr. 15. januar. 2019 vedtaget ændringer af vedtægterne.